Nieuwsbrief 12 mei 2014

In het weekend van 14/15 juni organiseert Vivara tesamen met leden van "Groei en Bloei" alsmede leden van de Vereniging van Vlechters een festival waar heel veel te beleven zal zijn. De voorgaande festivals bij Vivara hebben duizenden bezoekers getrokken naar de prachtige “Floriadetuin” van Vivara in het Natuurdorp Vierlingsbeek waar op het eiland “Petit Paris” door vele kinderen en volwassenen creatief gevlochten werd met wilgentenen.

Wij willen vanuit onze Vereniging van Vlechters aan de bezoekers graag laten zien :
  Ambachtelijk werk zoals manden, eendebroedkorven, bijenkorven, stoelenmatters, mattenkloppers, etcetera.
  Creatief werk in het groot zoals tunnels, tipi's, boot, berceaux en gevlochten muren op “Petit Paris”
  Creatief vlechten met bezoekers en kinderen op het eilandje in “Petit Paris”
Tijdens dit weekend wordt U van harte uitgenodigd om als deelnemer aan dit Vlechtfestival :
  Een demonstratie en/of workshop te geven van uw vlechttechniek, alsmede uw producten te verkopen
  of
  Op het eiland “Petit Paris” te helpen bij het creatief vlechten met bezoekers en kinderen (bij Jac de Cock)
Op het aanmeldingsformulier kunt U uw wensen kenbaar maken en het hier het aanmeldingsformulier downloaden >>
Namens Vlechtclub "Marte Mand" uit Oploo
Willem de Ridder en Jac de Cock

Nieuwsbrief 8 mei 2014


Feest! 10 jaar Vereniging van Vlechters

Het eerste evenement zit er al weer bijna op. De tentoonstelling in het Vlechtmuseum in Noordwolde loopt nog tot en met 18 mei, dus ga nog gauw kijken als je in de gelegenheid bent!

We zijn druk bezig met het voorbereiden van het volgende evenement, het 'Wilgen- en Vlechtfestival' op 6 en 7 september. Het wordt gehouden op het terrein van 'Winery and Herbs', Boxtelseweg 23 in Schijndel. www.wineryandherbs.nl
De openingstijden zijn iedere dag van 11.00 -17.00 uur. We hopen dat dit een prachtig evenement wordt voor jullie maar zeker ook dóór jullie.Meld je aan en laat iedereen zien wat je maakt en wat je wil verkopen, of het nu traditioneel gevlochten is of juist iets moderns, met wilg of met andere materialen. Demonstreer en en geef mini-workshopjes zoveel als je wil. Laat Nederland weer kennis maken met wat eens zo gewoon was.
We kunnen ook nog veel helpende handen gebruiken dus als jullie nog een middag of morgen over hebben kom ons dan helpen!

Aanmelden bij: Mieke Langenhuizen, telefonisch via 06-2182 8312 of per E-mail mieke@wilgennest.nl, of gebruik het inschrijfformulier.
Voor aanmelding aan het vlechtfestival kunt u hier het inschrijfformulier downloaden >>

Het Festival gaat er als volgt uitzien:

Donderdag en vrijdag
Opbouwen van de kramen, ruimtes inrichten en nog heel veel dingen meer.

Zaterdag
Kennisdag: workshops, lezing, demonstratie. Precieze invulling volgt later nog.
Markt: de hele dag markt met van alles en nog wat op vlechtgebied voor jong en oud. Wil je iets van het kennisprogramma volgen en heb je zelf een kraam, zorg dan dat iemand anders je kraam bemant!
Tentoonstelling: met mandwerk, gereedschappen enzovoort.
Zaterdagavond:
Barbecue: voor ieder die wil deelnemen.Deelname is wel op eigen kosten en door middel van inschrijving en betaling vooraf.

Zondag:
Markt:de hele dag markt met van alles en nog wat op vlechtgebied voor jong en oud.
Tentoonstelling:met mandwerk, gereedschap enzovoort.

Zondagavond:
Start met afbreken en opruimen

Maandag:
Verder afbreken en opruimen

Dinsdag:
De laatste loodjes?

Kom je van ver weg en wil je in de buurt overnachten?
Een lijst met campings, hotels, B&B is op aanvraag verkrijgbaar en komt ook op de site.

Meld je aan vóór 1 juni!! We willen alles rond hebben voor einde juni in verband met de start van de vakantieperiode. Na de vakantie is er niet veel tijd meer om iets te regelen!
Op de site: www.vlechters.nl en op Facebook kun je het verloop gaan volgen.
Heb je onlangs pas e-mail gekregen of is je mailadres gewijzigd, geef het dan zo snel mogelijk door zodat je op de hoogte kunt blijven van alle gebeurtenissen via de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 28 april 2014

Kort verslag van ledenvergadering op 19 april 2014 in Noordwolde.

Opening
Rond 10:45 opent Rien Brinkman de vergadering. Hij heet iedereen welkom op de jaarlijkse ledenvergadering.
Mededelingen
Luciënne Krämer deelt mee, dat er een uitnodiging is binnengekomen van het vlechtfestival in Polen voor 2015. Het is de bedoeling, dat er een stukje komt in het bulletin om te bekijken of er weer mensen in geïnteresseerd zijn om daar naar toe te gaan.
Binnengekomen stukken
Er is in samenwerking tussen Groei en Bloei en Jac de Cock een vlechtbijeenkomst gepland in Vierlingsbeek in juni aanstaande. Ook heeft Jac uitgebreide informatie gekregen over een vlechtdag in Issigeac waar vlechters voor worden uitgenodigd. Lees hiervoor de tekst aan het einde van dit stuk.
Notulen ledenvergadering 20 april 2013
De notulen zijn uitgedeeld voor de vergadering en de voorzitter komt nog even terug op punt 9 van het verslag. Het toen voorgestelde huishoudelijk reglement zal gebruikt gaan worden als beleidslijn. Corry Hansen had nog een vraag over de opname op de Unesco immaterieel erfgoedlijst. Volgens Rien Brinkman is er over en weer correspondentie geweest, omdat er van alles niet duidelijk was. De vraag werd onder andere gesteld: wat is vlechten? Baukje Scheppink en Jos Wassink zijn hier volop mee bezig geweest. Op 1 mei aanstaande is er een afspraak in Utrecht tussen Rien Brinkman en Jos Wassink over wat nu eigenlijk de bedoeling is. Hendrik Ruitenberg geeft aan dat hij wel mee wil.
De notulen worden verder ongewijzigd goedgekeurd door de ledenvergadering.
Financieel jaarverslag 2013 en begroting
Hans Groenen geeft een kleine toelichting op het financieel verslag, waarna financieel verslag en begroting worden goedgekeurd.
Kascontrolecommissie
Jozef Wiegers en Wim Duteweerd hebben de kas gecontroleerd. En volgens Jozef klopte de kas op de cent af. Omdat Wim Vogelpoel benoemd gaat worden voor het bestuur mag hij geen deel meer uitmaken van de kascontrolecommissie. Jozef Wiegers heeft het al twee jaar gedaan en dus moeten er 2 nieuwe leden gekozen worden.
Corry Hansen wordt nieuw toegevoegd en Ellen Meuleman wordt reserve van de commissie.
Decharge voor het gevoerde bestuur
Rien vraagt decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De zaal geeft goedkeuring.
Nieuwe bestuursleden
Piet-Hein Spieringhs treedt na drie jaar af en voor hem in de plaats komt Wim Vogelpoel.
Luciënne Krämer is aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering keurt een en ander goed.
Rondvraag
Judith Schuitert organiseert op Eynderhoof workshop stoelenmatten in mei en oktober. Informatie is bij haar te verkrijgen na de vergadering.
Corry Hansen is wederom bezig om het broedkorvenboekje opnieuw uit te geven. Het gaat een leesbaarder exemplaar worden. Groter formaat. Er is ook weer contact met de eendenkooistichting. Het is nog de vraag hoe een en ander gefinancierd gaat worden en hoeveel exemplaren er gedrukt gaan worden.
Corry Hansen vraagt of de datum voor de zomervlechtschool al bekend is. Dit is van 25 t/m 29 augustus in Wilhelminaoord. Deze info staat ook op de website.

Uiteraard werd er nog meer besproken, een uitgebreid verslag volgt zoals gewoonlijk te zijner tijd in het bulletin.
Nog voor de lunch werd de tentoonstelling van de ingezonden manden geopend. Wie er een beetje in de buurt komt moet er zeker eens gaan kijken.
Na de lunch werd er geanimeerd gebruik gemaakt van de aangeboden werkshops en alles wat het Nationaal Vlechtmuseum te bieden heeft.

Rien Brinkman


Bericht van Jac de Cock
Beste vlechters, enkele maanden terug kreeg ik een e-mail/uitnodiging om deel te nemen aan een vlechtfestival in Issigeac bij Bergerac/Bordeaux in de Dordogne. Hiervoor heb ik mij opgegeven, aangezien de vakantie er mooi op aansluit. Inmiddels ontving ik een inschrijvingsformulier wat ik graag door wil geven aan wie geïnteresseerd is om mee te doen met dit festival.

Ik was van plan op de jonstleden ledenvergadering een uitgebreide toelichting te geven, hoe een en ander in zijn werk gaat . Helaas was ik verhinderd, maar belangstellenden kunnen mij mailen of bellen.

Op 14 en 15 juni zal Vivara te Vierlingsbeek, samen met Groei en Bloei een Natuurgebeuren organiseren waarbij vlechters worden uitgenodigd om een zo groot mogelijke variëteit te tonen/demonstreren/verkopen etcetera van alle soorten vlechtwerk. Doorgaans komt er veel en geïnteresseerd publiek.
Ook hiervoor kunnen bij mij nadere inlichtingen worden verkregen.

Jac de Cock

Telefoonnr: 0485 382570.
Email: jac_de_cock@hotmail.com

Nieuwsbrief 7 april 2014

Zoals iedereen weet nadert de ledendag in Noordwolde met rasse schreden. Inmiddels is de sluitingsdatum voor inschrijving eigenlijk al voorbij. Wanneer je toch nog wilt komen en je je niet hebt opgegeven voor de negentiende april, wil je dat dan alstublieft zo snel mogelijk doen? Dit is in verband met het doorgeven van het aantal lunches.

Je vindt het programma voor de ledendag terug in het laatste bulletin. We hebben als vereniging een tentoonstelling van boodschappenmanden; er zitten en paar heel bijzondere bij. Bovendien hebben enkele leden een vierkantemeterexpositie in mogen richten. Het wordt dus deze dag extra speciaal. De tentoonstelling wordt na de lunch geopend.

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om geen lezing of presentatie te houden, omdat er op de tentoonstelling en ook in het Vlechtmuseum een hoop te zien is. Je kunt ervoor kiezen om alleen rond te wandelen en alles te bekijken, maar je kunt ook aanschuiven bij één van de korte workshops. Er is voor elk wat wils:

- Wil je het oren zetten nog eens oefenen, dan kun je aanschuiven bij Willem de Ridder.
- Bij Rien Brinkman kun je met wilg aan de gang met bijtjes en bloemetjes.
- Hans Krämer gaat aan de gang met een Catalaans schaaltje.
- Bij Luciënne Krämer kun je een miniatuur mandje maken met henneptouw.
- Mieke Langenhuizen leert je hoe je met een aparte bundeltechniek een uniek werk kunt maken met pitriet.

We verwelkomen jullie graag op 19 april!
Rien Brinkman

voorbeeld van de bundeltechniek